VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY Corffe s.r.o.

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim  (ďalej len „VOP“)

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti podnikateľského subjektu Corffe, s.r.o., so sídlom Budanová 25, Košice – mestská časť Kavečany, 040 01, IČO: 52 225 071, zapísaného v OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 45699/V, (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného  Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.corecoffee.sk (ďalej len „Corecoffee.sk“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).
 2. Tieto VOP platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-shop“) na Corecoffee.sk.
 3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Corecoffee.sk.
 4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
 6. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-shopu na Corecoffee.sk
 7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-shopu na Corecoffee.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-shopu.
 8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na Corecoffee.sk
 9. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo predávajúceho. Tovar bude dodaný predávajúcim    s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba), alebo tovar dodá predávajúci vlastnými prostriedkami,  alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u predávajúceho na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej  v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho
 10. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 11. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.
 13. Celý obsah Stránky je chránený autorským právom. Užívatelia nesmú meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah Stránky na komerčné alebo verejné účely.
 14. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: Corecoffee.sk, Corffe, s.r.o., tel. číslo na konateľa:‭+421 907 499 522‬ (môže byť spoplatnené podľa aktuálneho cenníku Vášho telefónneho operátora),    email: office@corffe.sk
 15. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna 3,        P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55 
 16. Podnety a sťažnosti je možné posielať poštou na adresu sídla predávajúceho, alebo elektronickou poštou na uvedenú e-mailovú adresu.

Tieto VOP sú platné od 23.7.2019 a plne nahrádzajú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY Corffe s.r.o.

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim  (ďalej len „VOP“)

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti podnikateľského subjektu Corffe, s.r.o., so sídlom Budanová 25, Košice – mestská časť Kavečany, 040 01, IČO: 52 225 071, zapísaného v OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 45699/V, (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného  Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.corecoffee.sk (ďalej len „Corecoffee.sk“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).
 2. Tieto VOP platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-shop“) na Corecoffee.sk.
 3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Corecoffee.sk.
 4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
 6. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-shopu na Corecoffee.sk
 7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-shopu na Corecoffee.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-shopu.
 8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na Corecoffee.sk
 9. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo predávajúceho. Tovar bude dodaný predávajúcim    s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba), alebo tovar dodá predávajúci vlastnými prostriedkami,  alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u predávajúceho na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej  v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho
 10. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 11. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.
 13. Celý obsah Stránky je chránený autorským právom. Užívatelia nesmú meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah Stránky na komerčné alebo verejné účely.
 14. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: Corecoffee.sk, Corffe, s.r.o., tel. číslo na konateľa:‭+421 907 499 522‬ (môže byť spoplatnené podľa aktuálneho cenníku Vášho telefónneho operátora),    email: office@corffe.sk
 15. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna 3,        P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55 
 16. Podnety a sťažnosti je možné posielať poštou na adresu sídla predávajúceho, alebo elektronickou poštou na uvedenú e-mailovú adresu.

Tieto VOP sú platné od 23.7.2019 a plne nahrádzajú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.